Zásady zpracování osobních údajů při podnikatelské činnosti

pro zákazníky, dodavatele, marketing a návštěvníky webových stránek

Ve společnosti Dalibor Dufek, se sídlem v Loděnicích č.p. 59, PSČ 67175, IČO: 72521368 – fyzická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku (dále též jen „Společnost“) věnujeme ochraně osobních údajů velkou pozornost. V souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ nebo „GDPR“) jsme se proto rozhodli vydat tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“).

Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů:

 • našich zákazníků a uživatelů služeb,
 • zástupců těchto zákazníků či kontaktních osob zákazníků (uživatelů),
 • zájemců o naše služby či zboží,
 • osob, kterým zasíláme obchodní sdělení
 • návštěvníků našich webových stránek.

I. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Společnost (identifikační údaje Společnosti viz výše).

Kontaktní údaje, kam můžete směřovat své dotazy a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:

poštovní adresa:           Loděnice 59, PSČ 67175

e-mail:                          Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:                         +420 606 870 875

II. Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Společnost schopná identifikovat.

V souvislosti s podnikáním Společnost nakládá následujícími typy (kategoriemi) osobních údajů[1]:

1. identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a vámi nebo jednání o takové smlouvě. Jedná se zejména o váš akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, podpis apod. Jde i o akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců či pověřených osob.

Kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat, jedná se zejména o telefonní číslo a e-mail váš a vašich zástupců či pověřených osob.

2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje

Zpracováváme údaje o tom, jaké služby či zboží si u nás objednáváte a adresu, kam má být zboží doručeno.

3. platební údaje

Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu a údaje z vaší platební karty, abychom mohli identifikovat vaše platby.

4. Fakturační údaje

Zpracováváme údaje, jako jsou vaše jméno a příjmení, fakturační adresa, údaje o zakoupením zboží či službě a jejich ceně, nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit vyúčtování za zboží či služby a mohli splnit povinnost vést účetnictví, jak nám ukládá zákon.

5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi Společností a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů.

6. Kamerové záznamy z prostor Společnosti

Areál a provozovny Společnosti jsou z bezpečnostních důvodů a z důvodu ochrany oprávněných zájmů Společnosti střeženy kamerovým systémem. Prostory, kde jsou kamery umístěny, jsou vždy označeny upozorněním.

7. Údaje získané při registraci na webových stránkách

Jde o údaje, které zadáte při registraci na našich webových stránkách, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firma, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání.

8. cookies

Pomocí cookies získáváme informace při použití webových stránek Společnosti. Jde záznamy o chování na webových stránkách získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek Společnosti, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.

9. databáze zákazníků a dodavatelů

Pokud jsme již s někým navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail. tyto údaje využíváme ke komunikaci, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu.

10. Údaje po jednání o pracovní smlouvě

Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o zaměstnání, budeme potřebovat po dobu jednání o uzavření pracovní či jiné pracovněprávní smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech a dosavadní praxi, které nám předáte formou životopisu a motivačního dopisu.

 

III. Účel a právní základ pro zpracování

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel – např. abychom mohli dodat zboží nebo poskytovat službu. Jsou to i případy, kdy sjednáváme novou smlouvu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám stanoví i řada právních předpisů, např. zákon o účetnictví, o DPH, o daních z příjmů atp.

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě vašeho souhlasu. Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti váš souhlas nepotřebujeme. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Jedná zejména o tyto účely a právní základy zpracování rozdělené dle jednotlivých kategorií osobních údajů:

Kategorie osobních údajů[2]

Účel

Právní základ zpracování

1.   Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

jednání o uzavření smlouvy

zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

1.   Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

2.   Údaje o zboží a službách a dodací údaje

3.   Platební údaje

4.   Fakturační údaje

plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace

zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů

3.   Platební údaje

identifikace a prokázání původu plateb

zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti a pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví.

Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s právním řádem a subjekt údajů (zákazník) by nemohl obdržet od Společnosti zboží či službu.

4.   Fakturační údaje

vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daní

zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví, povinnost platit daně

1.   Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

2.   Údaje o zboží a službách a dodací údaje

3.   Platební údaje

4.   Fakturační údaje

5.   Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem

vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob

ochrana oprávněných zájmů Společnosti

Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů a jejich předání např. právnímu zástupci a soudu by Společnost nebyla schopna uplatnit své nároky či se bránit žalobám a nárokům jiných osob.

10. Údaje po jednání o pracovní smlouvě

nábor nových zaměstnanců do Společnosti

zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

6.            Kamerové záznamy z prostor Společnosti

prevence vzniku škod

vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob

ochrana oprávněných zájmů Společnosti

Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Záběry kamer jsou mířeny jen na společné prostory a záběry jsou uchovávány po dobu 1 týdne. Kamerový systém též chrání i majetek subjektů údajů vnesený do prostor Společnosti.

7.            Údaje získané při registraci na webových stránkách

užívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání eshopu

zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů

8.            Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných Společností

uskutečnění přenosu elektronické komunikace, nebo

pro poskytování služby prostřednictvím webových stránek Společnosti, nebo

pro měření návštěvnosti webových stránek Společnosti.

ochrana oprávněných zájmů Společnosti

Oprávněný zájem Společnosti je potvrzen tím, že toto použití údajů je povoleno ustanovením článku 8 odst. 1., písm. a), c), d) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích

8.            Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných třetími stranami (Google apod.)

internetová reklama

subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů pomocí nastavení internetového prohlížeče

článek 8 odst. 1., písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích

9.            databáze zákazníků a dodavatelů

komunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu

ochrana oprávněných zájmů Společnosti

Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost a subjekt údajů by nemohl obdržet dosáhnout řešení reklamací, poskytnutí servisních služeb.

IV. Doba zpracování a uložení osobních údajů

Vaše údaje používáme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám to ukládají právní předpisy, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv. Máme nastavena vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni.

Obecně, základních údaje a údaje o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě zákonů, např. o účetnictví nebo daňových zákonů. Např. faktury se uchovávají 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy. 

Po dobu 3 - 5 let uchováváme údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku.

Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.

Konkrétní doby zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů pro jednotlivé účely obsahuje níže uvedená tabulka.

Kategorie osobních údajů[3]

Účel

Doba zpracování - uchovávání

1.     Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

jednání o uzavření smlouvy

3 roky od konce jednání o smlouvě

1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

2.   Údaje o zboží a službách a dodací údaje

3.   Platební údaje

4.   Fakturační údaje

plnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace

10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká

3. Platební údaje

identifikace a prokázání původu plateb

10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká

4. Fakturační údaje

vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daní

10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká

1. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy

2. Údaje o zboží a službách a dodací údaje

3. Platební údaje

4. Fakturační údaje

5. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem

vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob

10 let od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká.

Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost doklady a údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá.

Pokud se doklad vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku uschovává Společnost doklady a údaje do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.

10. Údaje po jednání o pracovní smlouvě

nábor nových zaměstnanců do Společnosti

po dobu jednání o pracovní smlouvě, dále pouze pokud o to uchazeč požádá

9.            Kamerové záznamy z prostor Společnosti

prevence vzniku škod

vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob

maximálně po dobu 7 dnů ode dne pořízení kamerového záznamu

7. Údaje získané při registraci na webových stránkách

užívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání eshopu

po dobu trvání registrace

 1. Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných Společností

uskutečnění přenosu elektronické komunikace, nebo

pro poskytování služby prostřednictvím webových stránek Společnosti, nebo

pro měření návštěvnosti webových stránek Společnosti.

po dobu používání webové stránky Společnosti

 1. Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných třetími stranami (Google apod.)

internetová reklama

po dobu nastavenou ve vašem internetovém prohlížeči

9. databáze zákazníků a dodavatelů

komunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu

10 let od konce plnění smlouvy

Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá.

V. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku, i údaje od třetích stran.

 

VI. příjemci osobních údajů

Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak.

Jde o:

 • dopravce
 • společnosti zabývající se správou a vymáháním dlužných pohledávek,
 • právní zástupce, notáře a exekutory
 • auditory
 • správce IT systémů (společnost Nukleonis, IČO: 25578014)
 • dodavatel internetové reklamy (společnost Google)
 • naše obchodní zástupce.

Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie.

Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům mimo území Evropské unie.

Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

VI. Způsob zpracování osobních údajů

Společnost zpracovává osobní údaje ručně (v papírové podobě) i automatizovaně prostřednictvím IT systémů.  

 

VII.  Informace o právech subjektů údajů v souvislosti se zpracováním

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.

Veškerá svá níže uvedená práva, námitky či požadavky (samozřejmě s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, které můžete uplatnit jen u něj) můžete uplatnit dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti, e-mailem na adresu: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo pomocí formuláře na webových stránkách Společnosti. Pokud uplatníte některé ze svých práv a my budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení. 

V případě, že nějaké právo, žádost či námitku uplatníte, bude-li váš požadavek oprávněný, přijmeme jemu odpovídající opatření bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti. Jinak vás budeme v téže lhůtě informovat o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Budeme vás v takovém případě informovat o jakémkoliv prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Informace a veškerá sdělení a úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, můžeme od vás požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Jedná se o následující práva:

1. Právo na přístup k osobním údajům

Jestliže nás požádáte, obdržíte od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v kladném případě i:

 • kopii vašich osobních údajů, které máme,
 • informace o:
  • účelech, pro které je zpracováváme,
  • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
  • příjemcích, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době zpracování (uchovávání) vašich osobních údajů,
  • o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás,
  • skutečnosti, že zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.,
  • o vhodných zárukách, pokud bychom předávali vaše osobní údaje mimo EU (což ale neděláme).

2. Právo na opravu nepřesných údajů

Máte právo upozornit nás na nepřesné, zastaralé nebo neúplné osobní údaje. V takovém případě je samozřejmě opravíme. Po dobu než ověříme přesnost vašich údajů, omezíme jejich zpracování (viz bod 4. níže). S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

3. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Dokud nebude ověřeno, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, jejich zpracování omezíme, ledaže by takové zpracování bylo nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se ukáže, že důvody pro zpracování vašich osobních údajů nemáme, vaše osobní údaje vymažeme, ledaže budete požadovat jejich uchování.

Můžete také kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu přímého marketingu, a my používání vašich údajů pro tyto účely ukončíme.

4. Právo na omezení zpracování

V některých případech jsme povinni omezit zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje u nás budou uloženy a my s nimi nebudeme jinak nakládat, ledaže nám k tomu dáte souhlas nebo je to nezbytné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

K omezení zpracování osobních údajů jsme povinni přistoupit, pokud:

 • Pokud budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • Vyjde najevo, že zpracování vašich osobních údajů je protiprávní a vy odmítnete jejich výmaz a místo toho nás požádáte o omezení jejich použití;
 • My již vaše osobní údaje nebudeme nepotřebovat, ale vy nás požádáte, abychom si je ponechali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • Vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody pro to, aby údaje byly vymazány.

5. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a vyjde najevo, že naše důvody pro zpracování nejsou závažné;
 • vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, kterou nám právo ukládá;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Upozorňujeme však, že jsou případy, kdy povinnost vymazat vaše osobní údaje (i když je splněna některá shora uvedená podmínka) nemáme, například pokud údaj potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

6. Právo na přenositelnost osobních údajů

Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně (tj. pomocí výpočetní techniky) na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu a požádáte nás o to, předáme vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud budete chtít, předáme tyto údaje přímo jinému správci, kterého určíte, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

7. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů potřebujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

8. Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro vás mělo právní účinky nebo se vás obdobným způsobem významně dotklo.

Společnost neprovádí automatizované rozhodování bez vlivu lidského posouzení s právními účinky pro subjekty údajů.

9. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení nebo jiný právní předpis, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a podat u něj stížnost.

VIII. Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Společnost neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Na Vranovské přehradě provozujeme lodní dopravu. Pro sezónu 2023 budou v provozu tři lodě Valentýna, Viktorie a nová loď na Vranovské přehradě Poseidon.
Podrobnosti naleznete na www.lodnidopravavranov.cz

item sp71

Fitness v areálu

Nyní můžete využít i fitness přímo v areálu rekreačního střediska.

 • RELAX
 • KLID
 • POHODA
Bazén s nočním osvětlením

Máme pro Vás bazén 16 × 5 m s nočním osvětlením

 • RELAX
 • KLID
 • POHODA
Pokud budete mít jakékoliv dotazy, budeme rádi, když nás kontaktujete.:
(rezervace): 721 663 682
Top